Chimpanzee
Male Orangutan and Skeleton, 1982 5 15/16"W x 6 1/16"