Dark Moonrise
Dark Moonrise 2004, 10"H x 11 1/2" W